Dbałość o powierzone mienie
Elastyczność i otwartość na Klienta
Wieloletnie doświadczenie w transporcie
TWÓJ ZAUFANY KURIER
TWOJE ZADOWOLENIE NASZYM SUKCESEM

Regulamin

§1

Zabroniony jest przewóz broni, amunicji, wyrobów farmaceutycznych, oraz tytoniowych, materiałów łatwopalnych, alkoholi, środków odurzających ,zwierząt, roślin, gotówki, antyków, oraz innych przedmiotów na które niezbędne jest zezwolenie bądź są nielegalne na terenie Unii Europejskiej. Jednocześnie firma AR-TRANS zastrzega sobie prawo do sprawdzania zawartości przesyłek przekazywanych do transportu.

Prohibited the carriage of weapons, ammunition, pharmaceuticals, and tobacco, inflammable materials, alcohol, drugs, animals, plants, cash, antiques, and other items for which a permit is necessary, or are illegal in the European Union. At the same time AR-TRANS company reserves the right to check the contents of the items provided for transportation.

§2

Za rzeczy przekazane do transportu pełną odpowiedzialność ponosi zleceniodawca!!!
Przewoźnik nie odpowiada za opóźnienia w dostawie przesyłek wynikające z czynników niezależnych od niego tj.:
-kontrole graniczne
-złe warunki atmosferyczne
-utrudnienia w przeprawach promowych
lub innych które mają wpływ na transport

For items sent to transport the full responsibility payer!
Carrier is not liable for delays in delivery of consignments due to factors beyond his control, ie:
-border controls
-bad weather
-obstructing ferry crossings
or others that have an impact on transport

§3

Firma nie ponosi odpowiedzialności za złe zapakowane przesyłki ewentualne reklamacje uwzględniane są w momencie przekazania przesyłki, a maksymalna wartość odszkodowania jaką przewoźnik może wypłacić za szkody wynikłe z nienależytego wykonania usługi wynosi 200€ za pojedynczą paczkę po uprzednim udokumentowaniu zawartości odpowiednimi rachunkami przy czym rachunki musza być zgodne z zadeklarowana zawartością przesyłki.

The Company is not responsible for wrong shipment packed Any complaints are taken into account at the time of transfer of the consignment, and the maximum compensation that the carrier may pay for damages resulting from improper operation of the service is € 200 for a single packet after documenting the contents of the corresponding accounts with the accounts must be consistent with the declared contents of the consignment.

§4

Firma ustanawia iż czas transportu przesyłki od momentu nadania do momentu odbioru wynosi od trzech do siedmiu dni roboczych przy czym za termin nadania przyjmuje się termin wyjazdu z danego kraju o czym klient zostaje poinformowany, odstępstwo jedynie stanowi indywidualna umowa z klientem i odpowiedni zapis w liście przewozowym.

The company establishes that the timing of transport of a consignment from posting to receipt varies from tree to seven working days, although it is time to give the date of departure from the country of which the customer is informed only exception is an individual contract with the client and the corresponding record in the consignment .

§5

Płatność za przesyłkę uiszcza nadawca w chwili przekazania przesyłki lub po wcześniejszym uzgodnieniu możliwa jest płatność przez odbiorcę przy odbiorze przesyłki wyłącznie gotówką lub Revolut przy czym koszt transportu przesyłki zostaje naliczony w momencie nadania przez nadawcę. W przypadku nie odebrania przesyłki lub nie opłacenia kosztów transportu przez odbiorcę koszta transportu zostają automatycznie przerzucone na nadawcę.

Payment for the shipment sender pays at the time of transmission or delivery can be arranged in advance is a payment by the consignee on delivery cash only or Revolut at the cost of transporting the shipment will be charged at the time of broadcasting by the broadcaster. In the case of not receiving the package or do not pay the cost of transport by the consignee transportation costs are automatically passed on to the sender.

§6

Do obowiązku nadawcy należy aby w miejscu odbioru przesyłki była osoba odpowiedzialna za odbiór przesyłki oraz zapewnienie kurierowi numerów kontaktowych jak i adresu odbiorcy w celu umówienia się na odbiór przesyłek, w razie braku możliwości zapewnienia w/w osoby nadawca zobowiązany jest zapewnić adres alternatywny pod którym kurier może pozostawić przesyłkę jednak nie dalej jak 15 kilometrów od miejsca docelowego w przeciwnym razie firma „AR-TRANS” w razie braku zapewnienia w/w warunków zaniecha dostarczenia przesyłki w systemie DOOR TO DOOR i po powrocie do siedziby firmy przesyłka zostanie nadana kurierem DPD na koszt odbiorcy.

The obligation of broadcasters to be in place to receive the goods, was the person responsible for pickup and to provide the courier contact numbers and address of the recipient in order to arrange for receipt of shipments, in the absence of the ability to provide the above-mentioned person the sender is obliged to provide an alternative address at which the courier may leave the package but not farther than 15 kilometers from the destination, otherwise the company „AR-TRANS ” failing to ensure the above conditions fails to deliver the consignment system, DOOR TO DOOR, and after returning to the company the consignment will be given to the courier DPD at the expense of the recipient

§7

W przypadku naruszenia artykułu pierwszego przez nadawcę i stwierdzenia w transporcie artykułów wyłączonych z przewozu na nadawcę / odbiorcę zostaje nałożona kara umowna w wysokości równiej pięciokrotności kwoty należnej za transport jednak nie mniejszej jak 500 € (pięćset euro). Firma AR-TRANS zastrzega sobie prawo do dalszego dochodzenia pokrycia poniesionych kosztów jak również zadośćuczynienia za poniesione straty wobec osób odpowiedzialnych za naruszenie regulaminu. Mienie wyłączone z transportu uregulowane regulaminem uznaje się za przepadłe tytułem pokrycia ewentualnych strat , kar lub dodatkowych kosztów przebukowania promów.

In the event of a breach by the sender of the first article and statements in the transport of goods excluded from the transport of consignor / consignee shall be imposed liquidated damages in the amount equal to five times the amount due for the transportation of not less than the € 500 (five hundred euros). AR-TRANS Company reserves the right to continue the investigation to cover costs as well as compensation for the losses incurred against those responsible for violations. Property excluded from transport, regulated by the regulations, is considered lost to cover possible losses, penalties or additional costs of rebooking the ferries.

§8

Za zawartość przesyłki całkowitą odpowiedzialność ponosi nadawca. W wypadku wykrycia w przesyłce towarów wykluczonych z transportu przez organy kontrolne państw przez które wykonywany jest transport wobec osoby odpowiedzialnej za nadanie przesyłki będzie wszczynane postępowanie odszkodowawcze jak również karne przy czym firma AR-TRANS zastrzega sobie prawo do wszczęcia postępowania w sądzie przynależnym do miejsca prowadzenia działalności gospodarczej przed firmę AR-TRANS.

The contents are the responsibility of the sender complete. If detected in the shipment of goods excluded from transport by the states through which the checks are carried out transport to the person responsible for giving the consignment will be initiated proceedings for damages as well as punitive with AR-TRANS company reserves the right to institute proceedings in a court to place the associated business business before the company AR-TRANS

§9

Przekazując przesyłkę do transportu nadawca automatycznie potwierdza zaznajomienie sie z regulaminem ..

By handing over the parcel for transport, the sender automatically confirms that he has read the regulations.

 

RODO

 

TWOJE DANE SĄ BEZPIECZNE!

Dbanie o prywatność i bezpieczeństwo Twoich Danych jest dla nas bardzo ważne. Nasz firma pragnie zapewnić Ci kontrolę Twoich danych i decyzję o tym, w jaki sposób chcesz utrzymywać kontakt z nami.

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest F.H.U. AR-TRANS 37-122 Albigowa 252a

Podstawa prawna przetwarzania i cel Twoich danych osobowych przez AR-TRANS

Przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych  i rachunkowych, możemy przetwarzać Twoje dane osobowe, bo jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej z Tobą w związku  z dokonaniem transakcji na www.ar-trans.pl w tym do:

 • obsługi zamówienia i dostarczenia towaru pod wskazany przez Ciebie adres
 • przekazywania kluczowych informacji o realizacji zamówienia
 • obsługi Twoich próśb, związanych z zakupem
 • realizacji usług dodatkowych, dostępnych na stronie www.ar-trans.pl
 • pomocy w wypadku potencjalnych wad jakościowych i konstrukcyjnych nabytego usługi reklamacji i roszczeń
 • zapewnienia obsługi usług płatniczych

Uprzejmie informujemy, iż przysługują Tobie następujące uprawnienia związane z przetwarzaniem przez AR-TRANS Twoich danych osobowych:

 • prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych;
 • prawo do sprostowania danych;
 • prawo do usunięcia danych;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania;
 • prawo do przenoszenia danych (o ile będzie to technicznie możliwe);

Ma Pani/Pan prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie. Zgodę może Pani/Pan odwołać, poprzez wysłanie stosownej wiadomości e-mail na adres: biuro.artrans1@gmail.com

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?

Napisz do nas na biuro.artrans1@gmail.com

Skąd mamy Twoje dane?

Twoje dane otrzymaliśmy w związku z transakcjami dokonywanymi przez Ciebie na www.ar-trans.pl

 

Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?

Wymagamy podania przez Ciebie adresu e-mail, telefonu i danych osobowych (imię, nazwisko,adres odbioru/doręczenia) aby móc zawrzeć i wykonać umowę zawartą z Tobą. Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Ciebie podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. W pozostałym zakresie podanie Twoich danych jest dobrowolne. Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz tych danych osobowych, niestety nie będziemy mogli zawrzeć z Tobą umowy, a w konsekwencji nie będziesz mógł korzystać z naszych usług.

Komy udostępniamy Twoje dane osobowe?

AR-TRANS nie udostępnia innym podmiotom twoich danych osobowych za wyjątkiem firm związanych z odbiorem i dostawą przesyłek.  

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Przechowujemy Twoje dane osobowe w związku z dokonaniem przez Ciebie transakcji na stronie www.ar-trans.pl przez czas niezbędny do realizacji danej transakcji oraz przez czas, w jakim możliwe jest dochodzenie roszczeń w związku z wykonaniem umowy, zawartej na skutek transakcji, maksymalnie 10 lat od dnia dokonania transakcji.

 

Pragniemy zapewnić, iż AR-TRANS dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami prawnymi. Jesteśmy otwarci na Państwa sugestie odnośnie poprawy bezpieczeństwa danych osobowych. Prosimy o kierowanie ich na dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych, które są podane powyżej.

Projekty i wykonanie: Studio Reklamowe Samatix